Entrevista al sr. Peris, constructor del altar (1979).El nou Altar de Russafa és una realitat. El vell somni ha estat complit. Tots hem treballat per aconseguir-ho, desde autoritats i membres de la Junta fins a socis i simpatizants. Pero bó será que en estes págines fem també una semblança dels homens que l'han projectat i construit.

El diseny ha estat a carree de don Josep Péris i Ferrer, jove decorador (23 ayns) que ha cursat els seus estudis al Institut Barreira; jove com es pot vore per la seua tasca en este altar, ab un pervindre molt lluent.

La realització material es obra del seu pare don Josep Paris i Péris, ab el que hem tingut la seguent conversació:

  • P: Senyor Péris, ¿ha realitzat vostè algun obra d'estes característiques?
  • R: Si, l'any passat vaig construir I'altar de la Plaça del Pilar.
  • P: ¿Quin estil te el nou altar?
  • R: L'altar te estil del renaiximent moderniste.
  • P: Quines mides te i quins materials a empleat?
  • R: L'altura es de 6'60 mts. i l'amplària es 6'10 metros. S'han emprat 1 m2 de fusta y 32 taulers, el seu pes es de unes 3 tonellades.
  • P: ¿Quant ha durat l'obra?
  • R: Ha costat 3 mesos ab la intervenció de 8 persones. Dins d'estes persones hi han oficis tan diferents com fusters, pintors, ebanistes, xapistes. El temps de treball empleat en ell es de unes 1.000 hores.
  • P: Puix bé, ab estos datos ja tenim una xicoteta mostra de lo que representa esta obra, caldria dir que en el taller que es realitzà estan presents tres generacions, puix està el fill decorador, el pare constructor i també el agüelo els fia ajudat.